Ballad

1 bài

Blues

0 bài

Slow

3 bài

Bollero

4 bài

Disco

0 bài

Slow Rock

1 bài

Valse

1 bài

Chachacha

0 bài

Boston

0 bài

Fox

0 bài

Rock

1 bài

Pop

1 bài

Rhumba

2 bài

Bossa Nova

4 bài

Tango

5 bài

Unknown

8 bài