Ca sĩ

Nghiêm Nghệ Đan


Chưa có thông tin

1 bài hát của Nghiêm Nghệ Đan

Tam Thốn Thiên Đường (Bộ Bộ Kinh Tâm OST) |   Thể loại: Unknown

Hợp âm viết ở Tone [Em]  [C]Tíng zài [D]zhè lǐ bù gǎn [Em]zǒu xià qù [C]...Ràng bēi [D]shāng wú fǎ [Em]shàng yǎn [C]...Xià yī [D]yè nǐ qīn shǒu [Bm]xiě shàng de lí [Em]bié [C]...Yóu bù de [D]wǒ jù [Em]jué  [C]...Zhè tiáo lù [D]wǒ men zǒu deù [Bm]tài cōng [Em]máng [Am]...Yǒng bào zhe [D]bìng bù zhēn shí [G]de yù wàng [C]...Lái bù jí , [D]děng bù jí [Bm]huí tóu xīn [Em]shǎng [Am]...Mù lán [D]xiāng zhē bù [Em]zhù shāng  Bù zài [C]kàn Tiān [D]shàng tài yáng tòu [Bm]guò yún cǎi de [Em]guāng Bù zài [C]zhǎo Yuē [D]dìng le de tiān [G]táng Bù zài [C]tàn Nǐ [D]shuō guò de rén [Bm]jiān shì shì wú [Em]cháng Jiè bù [C]dào de sān [D]cùn rì [Em]guāng 
Ca sỹ: Nghiêm Nghệ Đan