Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Ca sĩ: Yoyo Sham , Luân Tang | Điệu: chọn điệu | 83
Capo 2 
 
Rúguǒ [G]shuō nǐ shì [C]hǎishàng de yān[D]huǒ 
Wǒ shì [Bm]lànghuā de pào[Em]mò 
Mǒu yī[D]kè nǐ de guāng [C]zhào liàngle [D]wǒ 
Rúguǒ [G]shuō nǐ shì [C]yáoyuǎn de xīng[D]hé 
Yàoyǎn [B]dé ràng rén xiǎng [Em]kū [D ] 
Wǒ shì [C]zhuīzhúzhe nǐ de yǎn móu 
Zǒng zài [Cm]gūdān shíhòu tiàowàng yè[D]kōng 
 
Wǒ kěyǐ [Em]gēn zài nǐ shēn[C]hòu 
Xiàng yǐngzi [D]zhuīzhe guāng mèng[G]yóu 
Wǒ [D/F#]kěyǐ [Em]děng zài zhè lù[C]kǒu 
Bùguǎn nǐ [D]huì bù huì jīng[G]guò 
Měi [D/F#]dāng wǒ [Em]wèi nǐ tái qǐ[C]tóu 
Lián yǎnlèi [D]dōu juédé zì[G]yóu 
Yǒu [D/F#]de ài [Em]xiàng yángguāng qīng [C]luò 
Biān yǒng[D]yǒu biān shīqùz[G]he 
 
[Em C D G D/F# Em C D ] 
 
Rúguǒ [G]shuō nǐ shì [C]xià yè de yíng [D]huǒ 
Háizi[Bm]men wèi nǐ chàng[Em]gē 
Nàme [D]wǒ shì xiǎng yào [C]huà nǐ de [D]shǒu 
Nǐ kàn [G]wǒ duōme [C]miǎoxiǎo yīgè [D]wǒ 
Yīnwèi [B]nǐ yǒu mèng kě [Em]zuò [D ] 
Yěxǔ [C]nǐ bù huì wèi wǒ tíngliú 
Nà jiù [Cm]ràng wǒ zhàn zài nǐ de bèi[D]hòu 
 
Wǒ kěyǐ [Em]gēn zài nǐ shēn[C]hòu 
Xiàng yǐngzi [D]zhuīzhe guāng mèng[G]yóu 
Wǒ [D/F#]kěyǐ [Em]děng zài zhè lù[C]kǒu 
Bùguǎn nǐ [D]huì bù huì jīng[G]guò 
Měi [D/F#]dāng wǒ [Em]wèi nǐ tái qǐ[C]tóu 
Lián yǎnlèi [D]dōu juédé zì[G]yóu 
Yǒu [D/F#]de ài [Em]xiàng dàyǔ pāng[C]tuó 
Què yī[D]rán xiāngxìn cǎi[G]hóng 
 
Lên Tone 
Wǒ kěyǐ [Fm]gēn zài nǐ shēn[C#]hòu 
Xiàng yǐngzi [D#]zhuīzhe guāng mèng[G#]yóu 
Wǒ kěyǐ [Fm]děng zài zhè lù[C#]kǒu 
Bùguǎn nǐ [D#]huì bù huì jīng[G#]guò 
Měi dāng wǒ [Fm]wèi nǐ tái qǐ[C#]tóu 
Lián yǎnlèi [D#]dōu juédé zì[G#]yóu 
Yǒu de ài [Fm]xiàng dàyǔ pāng[C#]tuó 
Què yī[D#]rán xiāngxìn cǎi[G#]hóng 
[C# D# G ] 
 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 83
Tác giả: N/A Thể loại: Nhạc Hoa