Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

128 bài hát trong danh mục Nhạc Hoa

Capo 4 Nǐ zhī dào wǒ dùi [Am]nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ [F]huān Nǐ yǎn zhōng què méi [G]yǒu wǒ xiǎng yào de dá [C]àn Zhè yàng rùo jí [F]rùo lí ràng wǒ [Dm]hěn zhuā kúang. [E]han han [Am]han  RAP [C]Bù zhī dào gāi zěn me shuō [Dm]Xīn lǐ mìan zài xiǎng shén me [G]Mèn sāo de xìng gé wǒ [C]Yě hěn tǎo yàn zhè jíe guǒ [F]Nǐ kàn wǒ de yǎn shén [Dm]Xìang shì zài bǎ wěi qu sù shuō [E]Hey baby zhè dōu gùai wǒ Zhēn de [Am]zhēn de shě bu dé nǐ nán gùo  VER 1 Bù zài [Am]hū bíe rén zěn [Dm]me kàn Xìang wǒ zhè [G]zhǒng zhǔ dòng de [C]nǚ hái Yùe gùo [F]ài mèi xū yào [Dm]duō yǒng gǎn Nán miǎn [E]hùi zuǒ yòu wéi [E7]nán  Nǐ zhīdào wǒ dùi [Am]nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ [Dm]huān Nǐ yǎn zhōng què méi [G]yǒu wǒ xiǎng yào de dá [C]àn Zhè yàng rùo jí [F]rùo lí ràng wǒ [Dm]hěn zhuā kúang [E7]No kào jìn ma Nǐ zhī dào wǒ dùi [Am]nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ [Dm]huān Xiǎng yào hé nǐ [G]qù hěn yuǎn dì dì [C]fāng Kàn yáng guāng zài [F]lù shàng sǎ xìa [Dm]le làng màn Dàng zùo wǒ [E7]dùi nǐ biǎo bái [Am]ba  RAP [C]Bù zhī dào gāi zěn me shuō [Dm]Xīn lǐ mìan zài xiǎng shén me [G]Mèn sāo de xìng gé wǒ [C]Yě hěn tǎo yàn zhè jíe guǒ [F]Nǐ kàn wǒ de yǎn shén [Dm]Xìang shì zài bǎ wěi qu sù shuō [E]Hey baby zhè dōu gùai wǒ Zhēn de [Am]zhēn de shě bu dé nǐ nán gùo  VER 2 Bù yào [Am]xiǎng nǐ zhī shì [Dm]xí gùan Bù mǎn [G]zú měi tiān dí [C]wǎn ān Wǒ yào nǐ [F]líu lìan wǒ zài [Dm]nǐ shēn páng Ài wǒ [E]xìang wǒ ài nǐ yī [E7]yàng  Nǐ zhīdào wǒ dùi [Am]nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ [Dm]huān Nǐ yǎn zhōng què méi [G]yǒu wǒ xiǎng yào de dá [C]àn Zhè yàng rùo jí [F]rùo lí ràng wǒ [Dm]hěn zhuā kúang [E7]No kào jìn ma Nǐ zhī dào wǒ dùi [Am]nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ [Dm]huān Xiǎng yào hé nǐ [G]qù hěn yuǎn dì dì [C]fāng Kàn yáng guāng zài [F]lù shàng sǎ xìa [Dm]le làng màn Dàng zùo wǒ [E7]dùi nǐ biǎo bái [Am]ba  Nǐ zhīdào wǒ dùi [Am]nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ [Dm]huān Nǐ yǎn zhōng què méi [G]yǒu wǒ xiǎng yào de dá [C]àn Zhè yàng rùo jí [F]rùo lí ràng wǒ [Dm]hěn zhuā kúang [E7]No kào jìn ma Nǐ zhī dào wǒ dùi [Am]nǐ bù jǐn jǐn shì xǐ [Dm]huān Xiǎng yào hé nǐ [G]qù hěn yuǎn dì dì [C]fāng Kàn yáng guāng zài [F]lù shàng sǎ xìa [Dm]le làng màn Dàng zùo wǒ [E7]dùi nǐ biǎo bái [Am]ba 
Ca sỹ: K.D , Tôn Hoàn
Tone chuan la Ebm. Capo 1 choi Dm 1. 身份角色 随时会合你 [Dm ]shēn fèn jiǎo sè suí shí huì [Gm ]hé nǐ 需要犯险 亦全无退避 [C ]xū yào fàn xiǎn yì quán wú [F ]tuì bì 原来命书早写下隐秘 yuán lái mìng [Bb ]shū zǎo xiě xià [Gm ]yǐn mì 缘份拼贴我共你 风景与日期 yuán fèn [E ]pīn tiē wǒ gòng nǐ [A7 ]fēng jǐng yǔ rì [Dm ]qī  谁曾经 亲口说 向往平淡 shuí zēng [Bb ]jīng qīn kǒu [C ]shuō xiàng wǎng [F ]píng dàn 明明我 想开心 活到简单 míng míng [Gm ]wǒ xiǎng kāi [Am ]xīn huó dào [Dm ]jiǎn dān 而原则 为你可 如流沙随地散 ér yuán [Bb ]zé wéi nǐ [A ]kě rú liú [Dm ]shā suí dì sàn 奋力来面对灾难 fèn lì [Gm ]lái miàn duì zāi [A7 ]nán  原来我记住你 便忘记 我自己 yuán lái [Dm ]wǒ jì zhù nǐ biàn wàng [Gm ]jì wǒ zì jǐ 沿途风雪浪急 我未会贪生怕死 yán tú [C ]fēng xuě làng jí wǒ wèi huì [F ]tān shēng pà sǐ 做错亦错得起 闲话全部不理 zuò [Bb ]cuò yì cuò [A7 ]dé qǐ xián [Dm ]huà quán bù bù lǐ 有生之年我伴你飞 yǒu shēng [E ]zhī nián wǒ bàn nǐ [A ]fēi  从头去发现你 愈神秘 更自欺 cóng tóu [Dm ]qù fā xiàn nǐ yù shén [Gm ]mì gēng zì qī 沉沦得快乐请你别要伸手救起 chén lún [C ]dé kuài lè qǐng nǐ bié yào [F ]shēn shǒu jiù qǐ 烈火烧伤了自己 输赌我运气 liè [Bb ]huǒ shāo shāng liǎo [A7 ]zì jǐ shū dǔ [Dm ]wǒ yùn qì 无悔穷尽我的储备 wú [Gm ]huǐ qióng jìn wǒ dí chǔ [A7 ]bèi 自愿甘心筋竭力疲 zì yuàn gān xīn jīn jié [Dm ]lì pí  2. 一双背影 同行就是美 [Dm ]yī shuāng bèi yǐng tóng xíng jiù [Gm ]shì měi 一切冒险 亦勇敢得起 [C ]yī qiē mào xiǎn yì yǒng gǎn [F ]dé qǐ 从来幸福飘忽像天气 cóng lái [Bb ]xìng fú piāo hū xiàng [Gm ]tiān qì 无论挫折极难过 都不说别离 wú lùn [E ]cuò zhē jí nán guò [A7 ]dū bù shuō bié [Dm ]lí  谁曾经 亲口说 向往平淡 shuí zēng [Bb ]jīng qīn kǒu [C ]shuō xiàng wǎng [F ]píng dàn 明明我 想开心 活到简单 míng míng [Gm ]wǒ xiǎng kāi [Am ]xīn huó dào [Dm ]jiǎn dān 而原则 为你可 如流沙随地散 ér yuán [Bb ]zé wéi nǐ [A ]kě rú liú [Dm ]shā suí dì sàn 奋力来面对灾难 fèn lì [Gm ]lái miàn duì zāi [A7 ]nán  Change key up 1 tone to [Em ]----------  原来我记住你 便忘记 我自己 yuán lái [Ebm ]wǒ jì zhù nǐ biàn wàng [Abm ]jì wǒ zì jǐ 沿途风雪浪急 我未会贪生怕死 yán tú [C# ]fēng xuě làng jí wǒ wèi huì [F# ]tān shēng pà sǐ 做错亦错得起 闲话全部不理 zuò [B ]cuò yì cuò [Bb7 ]dé qǐ xián [Ebm ]huà quán bù bù lǐ 有生之年我伴你飞 yǒu shēng [F ]zhī nián wǒ bàn nǐ [Bb ]fēi  从头去发现你 愈神秘 更自欺 cóng tóu [Ebm ]qù fā xiàn nǐ yù shén [Abm ]mì gēng zì qī 沉沦得快乐请你别要伸手救起 chén lún [C# ]dé kuài lè qǐng nǐ bié yào [F# ]shēn shǒu jiù qǐ 烈火烧伤了自己 输赌我运气 liè [B ]huǒ shāo shāng liǎo [Bb7 ]zì jǐ shū dǔ [Ebm ]wǒ yùn qì 无悔穷尽我的储备 wú [Abm ]huǐ qióng jìn wǒ dí chǔ [Bb7 ]bèi 自愿甘心筋竭力疲 zì yuàn gān xīn jīn jié [Ebm ]lì pí  如我记住你 便忘记 我自己 rú [Ebm ]wǒ jì zhù nǐ biàn wàng [Abm ]jì wǒ zì jǐ 沿途风雪浪急 我未会贪生怕死 yán tú [C# ]fēng xuě làng jí wǒ wèi huì [F# ]tān shēng pà sǐ 做错亦错得起 闲话全部不理 zuò [G#m ]cuò yì cuò [Bb ]dé qǐ xián [Ebm ]huà quán bù bù lǐ 有生之年我伴你飞 yǒu shēng [F ]zhī nián wǒ bàn nǐ [Bb ]fēi  完全去配合你 愿同笑 亦同悲 wán quán [Ebm ]qù pèi hé nǐ yuàn tóng [Am ]xiào yì tóng bēi 沉沦得快乐请你别伸手救起 chén lún [C# ]dé kuài lè qǐng nǐ bié [F# ]shēn shǒu jiù [Eb ]qǐ 烈火烧伤了自己 输赌我运气 liè [Abm ]huǒ shāo shāng liǎo [Bb ]zì jǐ shū [Ebm ]dǔ wǒ yùn [Ab7 ]qì 无悔穷尽我的储备 wú [Abm ]huǐ qióng jìn wǒ dí chǔ bèi 成全今生一个传奇 [Bb ]chéng quán jīn shēng yī gè [Ebm ]chuán qí   
Ca sỹ: Cúc Tử Kiều
Tone chuan la F. Capo 5 choi C  Gam tin [C ]ngoh [C ]hon ye [G ]lui hon suet piu [G ]gwong Waai jeuk [Am ]laang keuk liu dik [Am ]sam woh piu yuen [F ]fong [F ] Fung yue [C ]lui jui [C ]gon mo lui [G ]fan bat ching ying [G ]jung Tin hung [F ]hoi foot nei yue [F ]ngoh hoh wooi [C ]bin [C ](Sui moot joi bin)  Doh siu [C ]chi ying jeuk [G ]laang ngaan yue jaau siu Chung moot [Am ]yau fong hei gwoh sam jung dik lei [F ]seung Yat saat [C ]na fong fat yeuk yau [G ]soh sat dik gam gok Bat ji [F ]bat gok yi bin daam sam lui [C ]ngoi (Sui ming baak ngoh)  Chorus: Yuen leung [F ]ngoh je yat saang [G ]bat gei fong jung [G ]ngoi ji yau [F ]Ya wooi pa yau [G ]yat tin wooi dit [G ]do [C7 ](Oh no) [F ]Bui hei liu lei [G ]seung sui yan [C ]tau [G ]hoh [Am ]yi [F ]Na wooi pa yau [G ]yat tin ji nei gung [C ]ngoh  * [C G Am F ]  ** [C ]Ying yin ji yau ji ngoh [G ]Wing yuen go cheung ngoh [Am ]goh jau pin chin [F ]lei Yuen leung [F ]ngoh je yat saang [G ]bat gei fong jung [G ]ngoi ji yau (Oh yeah) [F ]Ya wooi pa yau [G ]yat tin wooi dit [G ]do [C7 ](Ooh) [F ]Bui hei liu lei [G ]seung sui yan [C ]do [G ]hoh [Am ]yi (Woh ooh) [F ]Na wooi pa yau [G ]yat tin ji nei gung [C ]ngoh  *** [F ]Bui hei liu lei [G ]seung sui yan [C ]do [G ]hoh [Am ]yi [F ]Na wooi pa yau [G ]yat tin ji nei gung [C ]ngoh   
Ca sỹ: Beyond
[F]Mei tian du xu yao [C]ni de yongbao Zhenxi zai [Dm]yiqi de mei fen mei [Am]miao Ni dui wo [Bb]duo chongyao, wo xiang ni [F]bi wo geng zhidao Ni [Gm]jiu shi wo de nv zhu[C]jiao  [F]You shihou wo lan [C]de xiang zhi mao Pi qi bu [Dm]hao shi you zhang ya wu [Am]zhao Ni zong shi [Bb]wen rou de, neng ba wo [F]de xin rong hua diao Wo [Gm]xiang yao dang ni de xiao [C]mao mao  Women [F]yiqi xue mao xiao, yiqi [C]miao miao miao miao miao Zai ni [Dm]mian qian sa ge jiao, ai you [Am]miao miao miao miao miao Wo de [Bb]xin zang peng peng tiao, mi lian [F]shang ni de huai xiao Ni [Gm]bu shuo ai wo wo jiu miao miao [C]miao  Women [F]yiqi xue mao xiao, yiqi [C]miao miao miao miao miao Wo yao [Dm]chuan ni de wai tao, wen ni [Am]shang shang de wei dao Xiang yao [Bb]bian cheng ni de mao, lai zai [F]ni huai li shui de Mei [Gm]tian du tan [C]lian zhe ni [F]de hao 
Ca sỹ: Tiểu Phong Phong (小峰峰) , Tiểu Phan Phan (小潘潘)
[Am]小山[Gm]重叠[Am]金明[Em]灭 [Gm]鬓云[Am]欲[F]渡[F]香腮[Em]雪 [Am]懒起画蛾[Bbm]眉 [Bb]弄妆梳洗[F]迟 [Bm]照花[F#m]前后镜 [Am]花面交相[Em]映 [Bm]新帖[Bm7]绣罗[Em]襦 [Bm]双双金鹧[C]鸪 [Bb]新帖[F]绣罗襦 [Em]双双金鹧[Am]鸪 
Ca sỹ: Bella Yao / Diêu Bối Na
[Am]曳摇共对轻舟[Em]飘 [Am]互传誓约庆春[Dm]晓 [Em]两心相邀[Am]影相照 [F]愿化海鸥[Em]轻唱悦情[Am]调  [Am]艳阳下与妹相[Em]亲 [Am]望谐白首永不[Dm]分 [Em]美景醉人[Am]心相允 [Dm]绿柳花间相[Em]对订缘[Am]份  [F]心两牵 万里阻隔相思[Em]爱莫变 离别凄酸今朝[Dm]似未见 [G]...明日对花忆[C]君面  [F]心已酸 眨眼不见君[Em]早去远 留下追忆相[Dm]思串串 [G]...垂泪强忍心[C]挂念  [Am]泪残梦了烛影[Em]深 [Am]月明独照冷鸳[Dm]枕 [Em]醉拥孤衾[Am]悲不禁 [Dm]夜半饮泣[Em]空帐独怀[Am]憾   
Ca sỹ: Đổng Lệ
Capo 1 Gēnzhe wǒ [E]zuǒshǒu yòushǒu yīgè [B]màn dòngzuò [C#m]yòushǒu zuǒshǒu màn dòng [G#m]zuò chóngbò [A]Zhè shǒu [F#m]gē gěi [G#m]nǐ kuài [C#m]lè [A]nǐ yǒu méiyǒu ài shàng [B]wǒ  Gēnzhe wǒ [E]bízi yǎnjīng dòng yī [B]dòng ěrduǒ [C#m]zhuāng guāi shuǎ shuài huàn bù [G#m]tíng fēnggé Qīng [A]chūn yǒu tài [F#m]duō wèizhī [G#m]de cāi [C#m]cè chéng [A]zhǎng de fánnǎo [B]suàn shén [E]me  Píxié cā [E]liàng huàn shàng xī [B]zhuāng [A]pèidài shàng yī kèlā de [B]mèngxiǎng Wǒ de yǒng [E]gǎn chōngmǎn diàn [B]liàng [A]ángshǒu dàodá měi yīgè [B]dìfāng  Zhè shì [G#m]jiè de [C#m]tàiyáng yīn [F#m]wèi zìxìn cáinéng bǎ wǒ [B]zhào liàng zhè wǔ [G#m]tái de [C#m]zhōngyāng [F#m]Yǒu wǒ cái shǎn liàng, [A]yǒu wǒ cáinéng fāzhe [B]guāng  Gēnzhe wǒ [E]zuǒshǒu yòushǒu yīgè [B]màn dòngzuò [C#m]yòushǒu zuǒshǒu màn dòng [G#m]zuò chóngbò [A]Zhè shǒu [F#m]gē gěi [G#m]nǐ kuài [C#m]lè [A]nǐ yǒu méiyǒu ài shàng [B]wǒ  Gēnzhe wǒ [E]bízi yǎnjīng dòng yī [B]dòng ěrduǒ [C#m]zhuāng guāi shuǎ shuài huàn bù [G#m]tíng fēnggé Qīng [A]chūn yǒu tài [F#m]duō wèizhī [G#m]de cāi [C#m]cè chéng [A]zhǎng de fánnǎo [B]suàn shén [E]me  ----------------------  [Am]kāi shì lā, zhù dà jiā xīn nián gōng xǐ gōng xǐ fā cái zhōng guó wá, zhù dà jiā kuài kuài lè lè jiàn cái yǒu fú fú qì lā, zhù dà jiā xīn nián gōng xǐ gōng xǐ fā cái zhōng guó wá zhù dà jiā happy happy new year  yī [G]tiān yī tiān de guò qù [Am]xīn nián yòu lái [C]lín nǐ wǒ bú fèn lí bú [Dm]guǎn dào shì jiè gè dì tóng yàng de qì [G]xī jiā jiā dōu huān xǐ  hǎo yùn [Am]lái jiē zhe lái gōng xǐ [Em]gōng xǐ fā dà cái kè rén [Dm]lái xīn huā kāi shēng yì [G]xìng lóng xiào kāi huái hǎo yùn [Am]lái gǔn gǔn lái wǒ bǎ [Em]dà hóng bāo dǎ kāi wǒ de [Dm]ài ràng nǐ dài gē wǔ [G]fēng kuáng tiào qǐ [Am]lái  [Am]cái shén lái qiāo wǒ jiā mén wá wá lái diǎn dēng xīn yè hóng bāo jiā biān pào shēng duō cái yòu duō fú 
Ca sỹ: T-ara
Shū lǐ zǒng [G]ài xiě dào xǐ[Am]chūwàngwài de [G]bàng[E]wǎn Qí de [Am]dānchē hái yǒu [A]tā hé tā de [D7]dùi [D]tán Nǚhái de [G]báisè yīshang [Am]nánhái ài kàn [G]tā [B7]chuān Hǎoduō [Em7]qíao dùan Hǎoduō dōu [D]làngmàn Hǎoduō rén [C]xīnsuān Hǎo jù [Cm]hǎo sàn Hǎo[Am7]duō tiān [D]dū kàn [G]bù wán  [G]Gāngcái wěn[G]le nǐ yīxìa [C]nǐ yě xǐhuān [Bm]dùi [Em7]ma Bùrán [C]zěnme yīzhí [A7]qiān wǒ de shǒu [D7]bù [D]fàng Nǐ shuō nǐ [G]hǎo xiǎng dài wǒ [Am7]húiqù nǐ de [Bm]jiā[B7]xiāng Lǜ wǎ [Em]hóng zhuān Liǔshù hé [D]qīngtái Gùoqù hé [C]xìanzài Dōu yī[Am]gè yàng Nǐ [G]shuō nǐ yě [D]hùi zhe[G]yà̀ng  [G]Màn man xǐ[G]huān nǐ Màn man de [B]qīnmì Màn man líao [Em7]zìjǐ Màn man hé [Dm7]nǐ zǒu [G7]zài yī[C]qǐ Màn man wǒ xiǎng [G]pèihé nǐ Màn [A7]man bǎ wǒ gěi [D7]nǐ Màn man xǐ[G]huān nǐ Màn man de [B7]huíyì Màn man de [Em7]péi nǐ màn [D]man de [Cm]lǎo qù [G]Yīnwèi màn man [Am]shìgè zùi hǎo [D]de [D7]yúan[G]yīn [G Cm G Cm Em G Am ] [D]Wǎncān hòu [G]de tíandiǎn jìu [Am]diǎn nǐ xǐhuān [G]de [Em]ba Jīn wǎn [Am]jìu hùan nǐ qù [A]chúang de yòubiān [D7]shùi [D]ba Zhè cì lǚ[G]xíng wǒ hái xiǎng [Am]qù shàng cì de [Bm]shā[B7]tān Qíuxíe [Em]shǒubiǎo Wàzi hé [G]chènshān dōu yǐjīng [C]tàng hǎo Fàng xínglǐ [Cm]xiāng Zǎo[Am]shang děngzhe [D]nǐ qǐ[G]chúang  [D]Màn man xǐ[G]huān nǐ Màn man de [B7]qīnmì Màn man líao [Em7]zìjǐ Màn man hé [Dm7]nǐ zǒu [G]zài yī[C]qǐ Màn man wǒ xiǎng [G]pèihé nǐ Màn [A7]man bǎ wǒ gěi [D7]nǐ Màn man xǐ[G]huān nǐ Màn man de [B]huíyì Màn man de [Em7]péi nǐ màn [D]man de [Cm]lǎo qù [G]Yīnwèi màn man [Am]shìgè zùi hǎo [D]de [D7]yúan[G]yīn [Cm G D ] Shū lǐ zǒng [G]ài xiě dào xǐ[Am]chūwàngwài de [C]bàng[G]wǎn 
Ca sỹ: Karen Mok / Mạc Văn Úy
Tone chuan la Eb. Capo 3 choi C 對這個世界如果你有太多的抱怨 Dui zhe ge [C ]shi jie ru guo ni [G ]you tai duo de bao yu 跌倒了就不敢繼續往前走 [Am]Die dao le jiu bu [Em]gan qi xu wang qian zou 為什麼人要這麼的脆弱 墮落 [Dm]Wei shen me ren yao [G]zhe yang de sui ruo , duo [C]luo 請你打開電視看看 [C]Qing ni da kai dian shi kan kan 多少人為生命在努力勇敢的走下去 Duo shao ren wei sheng [G]ming zai nu li yong gan de [Am]zou xia qu 我們是不是該知足 Wo men [Em]shi bu shi gai zhi zu 珍惜一切 就算沒有擁有 [Dm]Zhen xi yi qie jiu [G]suan mei you yong [C]you 還記得你說家是唯一的城堡 隨著稻香河流繼續奔跑 Hai ji [C]de ni shuo jia [G]shi wei yi de cheng bao [Am]shui zhe dao [Em]xiang he liu qi xu qi peng pao 微微笑 小時候的夢我知道 [Dm]Wei wei xiao xiao shi [G]hou de meng wo zhi [C]dao[G ] 不要哭讓螢火蟲帶著你逃跑 鄉間的歌謠永遠的依靠 Bu yao [C]ku rang ying huo [G]cong dai zhe ni tao pao , xiang [Am]jian de ge yao yong [Em]yuan de yi kao 回家吧 回到最初的美好 [Dm]Hui jia ba hui [G]dao zui chu de mei [C]hao 不要這麼容易就想放棄 就像我說的 Bu yao [C]zhe me rong yi [G]jiu xiang fang qi jiu xiang wo shuo de 追不到的夢想 換個夢不就得了 [Am]zui bu dao de [Em]meng xiang huan ge meng bu jiu de le 為自己的人生鮮艷上色 先把愛塗上喜歡的顏色 [Dm]Wei zi ji de ren [G]sheng xian dian shang se xian ba ai[C ]tu shang xi huan de yan se 笑一個吧 功成名就不是目的 Xiao yi ge [C]ba gong cheng ming jiu bu shi [G]mu di 讓自己快樂快樂這才叫做意義 Rang zi ji [Am]kuai le kuai le zui cai jiao zuo [Em]yi yi 童年的紙飛機 現在終於飛回我手裡 Tong nian de [Dm]zhi fei ji xian zai [G]shi yu fei hui wo shou [C]li 所謂的那快樂 赤腳在田裡追蜻蜓追到累了 Suo wei de na [C]kuai le ji jiao [G]zai tian li zui jing wa zui dao [Am]lei le 偷摘水果被蜜蜂給叮到怕了 誰在偷笑呢 Tou [Em]di shui guo bei mi feng [Dm]gei ding [G]dao pa le shui zai tou xiao [C]ne 我靠著稻草人吹著風唱著歌睡著了 WO kao [C]zhe dao xiang ren [G]zhui zhe feng chang zhe ge [Am]shui zhao le 哦 哦 午後吉它在蟲鳴中更清脆 [C]Oh Oh niu hou qi ta[G ]zai cong niao zhong geng jing chui 哦 哦 陽光灑在路上就不怕心碎 [Am]Oh Oh yang guang sai zai[Em ]lu shang jiu bu pa xin xui 珍惜一切 就算沒有擁有 [Dm]Zhen xi [G]yi qie jiu sian mei you yong [C]you 還記得你說家是唯一的城堡 隨著稻香河流繼續奔跑 Hai ji [C]de ni shuo jia [G]shi wei yi de cheng bao [Am]shui zhe dao [Em]xiang he liu qi xu qi peng pao 微微笑 小時候的夢我知道 [Dm]Wei wei xiao xiao shi [G]hou de meng wo zhi [C]dao[G ] 不要哭讓螢火蟲帶著你逃跑 鄉間的歌謠永遠的依靠 Bu yao [C]ku rang ying huo [G]cong dai zhe ni tao pao , xiang [Am]jian de ge yao yong [Em]yuan de yi kao 回家吧 回到最初的美好 [Dm]Hui jia ba hui [G]dao zui chu de mei [C]hao 
Ca sỹ: Jay Chou / Châu Kiệt Luân
* [E]Jung sing heung [B]hei gwai ga dik sun [C#m]ho [G#m]Joi ta saang [A]ming lui [E]fong fat daai [B]dim hei [E]hui [E]Hak sik gei [B]foo kap ta dik [C#m]yi yi [G#m]Si yat saang [A]fung hin [B]foo sik dau [E]jaang [B]jung  ** [C#m]Nin yuet [G#m]ba yung yau [A]bin jo sat [B]hui [C#m]Pei guen [G#m]dik seung ngaan daai [A]jeuk kei [B]mong  *** [E]Gam tin ji yau [B]chaan lau dik kui [C#m]hok [G#m]Ying jip gwong fai sui [A]yuet [B]Fung yue jung po gan [E]ji [B]yau [E]Yat saang ging [B]gwoh pong wong dik jaang [C#m]jaat [G#m]Ji sun hoh goi bin mei [A]loi [B]Man sui yau nang jo [E]do  [E B C#m G#m A B E B ] [E B C#m G#m A B E B ]  *** [E]Hoh fau bat fan [B]foo sik dik gaai [C#m]haan [G#m]Yuen je to dei [A]lui [B]bat fan nei ngoh [E]Go [B]dai [E]Ban fan sik choi [B]sim chut dik mei [C#m]lai [G#m]Si yan ta moot [A]yau [B]fan hoi mooi jung [E]sik [B]choi   
Ca sỹ: Beyond
Hợp âm: [C ] ***Lời 1: 天涯的尽头是风沙 [C]tian ya de jin tou shi feng [Am]sha Tận cùng chân trời là gió cát 红尘的故事叫牵挂 [F]hong chende gu shi jiao qian [G]gua Câu chuyện hồng trần vẫn còn vướng bận 封刀隐没在寻常人家东篱下 [F]feng dao yin mei zai xun chang ren [Em]jia dong li [Am]xia Phong đao lại chôn dưới bờ rào nhà thường dân 闲云野鹤古刹 [Dm]xian yunye he gu [G]sha Mây nhàn hạc hoang tháp cổ 快马在江湖里厮杀 [C]kuai ma zai jiang hu li si [Am]sha Chiến mã giữa chốn giang hồ chinh chiến 无非是名跟利放不下 [F]wu fei shi ming gen li fang bu [G]xia Danh lợi là chi sao không bỏ được 心中有江山的人岂能快意潇洒 [F]xin zhong you jiang shan de ren qi [Em]neng kuai yi xiao [Am]sa Giang sơn hai chữ trong lòng liệu người có thể ung dung không 我只求与你共华发 [Dm]wo zhi qiu [G]yu ni gong hua [C]fa Ta chỉ cần bên nàng đến khi bạc đầu  ***Chorus 1 剑出鞘恩怨了谁笑 [F]jian chu qiao en yuan le shei [Fm]xiao Kiếm xuất bao, ân oán tận, ai có thể cười vang 我只求今朝拥你入怀抱 wo zhi qiu [Em]jin zhao yong ni ru huai [Am]bao Giờ ta chỉ cần ôm ấp nàng vào lòng 红尘客栈风似刀 hong chen ke [Dm]zhan feng si [G]dao Hồng trần khách điếm, gió tựa gươm đao 骤雨落宿命敲 zou yu luo su ming [C]qiao Cơn mưa rào, số mệnh lao đao 任武林谁领风骚 [Gm]ren wu lin [C]shei ling feng sao Mặc võ lâm ai là người xưng danh 我却只为你折腰 [F]wo que zhi wei ni zhe [Fm]yao Ta chỉ vì nàng mà quy phục 过荒村野桥寻世外古道 guo huang cun [Em]ye qiao xun shi wai gu [Am]dao Vượt qua thôn hoang cầu vắng cũ tìm thế ngoại đào viên 远离人间尘嚣 yuan li ren [Dm]jian chen xiao Xa lánh nhân gian trần tục 柳絮飘执子之手逍遥 liu xu piao [G]zhi zi zhi shou xiao [C]yao Nắm tay nàng ung dung ngắm tơ liễu bay  ***Lời 2: 檐下窗棂斜映枝桠 [C]yan xia chuang ling xie ying zhi [Am]ya Dưới hiên bóng cây nghiên trên khung cửa 与你席地对座饮茶 [F]yu ni xi di dui zuo yin [G]cha Ta ngồi cùng nàng thưởng trà 我以工笔画将你牢牢的记下 [F]wo yi gong bi hua jiang ni lao [Em]lao de ji [Am]xia Ta dạy nàng cầm bút thật chặt đặt lên bức họa 提笔不为风雅 [Dm]ti bi bu wei feng [G]ya Đề bút thật tự nhiên 灯下叹红颜近晚霞 [C]deng xia tan hong yan jin wan [Am]xia Dưới đèn than thở hồng nhan sắp xế tà 我说缘分一如参禅不说话 wo shuo [F]yuan fen yi ru can chan bu shuo [G]hua Ta nói duyên phận đã định không cần phải nói thêm 你泪如梨花洒满了纸上的天下 [F]ni lei ru li hua sa man le [Em]zhi shang de tian [Am]xia Nước mắt nàng như mưa lê hoa thấm ướt cả thiên hạ trên giấy vẽ. 爱恨如写意山水画 [Dm]ai hen ru [G]xie yi shan shui [C]hua Bao ái hận thể hiện trên bức họa sơn thủy  ***Chorus 2 剑出鞘恩怨了谁笑 [F]jian chu qiao en yuan le shei [Fm]xiao Kiếm xuất bao, ân oán tận ai có thể cười vang 我只求今朝拥你入怀抱 wo zhi qiu [Em]jin zhao yong ni ru huai [Am]bao Giờ ta chỉ cần ôm ấp nàng vào lòng 红尘客栈风似刀 hong chen ke [Dm]zhan feng si [G]dao Hồng trần khách điếm, gió tựa gươm đao 骤雨落宿命敲 zou yu luo su ming [C]qiao Cơn mưa rào, số mệnh lao đao 任武林谁领风骚 [Gm]ren wu lin [C]shei ling feng sao Mặc võ lâm ai là người xưng danh 我却只为你折腰 [F]wo que zhi wei ni zhe [Fm]yao Ta chỉ vì nàng mà quy phục 过荒村野桥寻世外古道 guo huang cun [Em]ye qiao xun shi wai gu [Am]dao Vượt qua thôn hoang cầu vắng cũ tìm thế ngoại đào viên 远离人间尘嚣 yuan li ren [Dm]jian chen [G]xiao Xa lánh nhân gian trần tục 柳絮飘执子之手逍遥 liu xu piao [G]zhi zi zhi shou xiao [F]yao Nắm tay nàng ung dung ngắm tơ liễu bay  ***Chorus 3 任武林谁领风骚 [Gm ]ren wu lin [C]shei ling feng sao Mặc võ lâm ai là người xưng danh 我却只为你折腰 [F]wo que zhi wei ni zhe [Fm]yao Ta chỉ vì nàng mà quy phục 你回眸多娇我泪中带笑 ni hui mou [Em]duo jiao wo lei zhong dai [Am]xiao Nàng yêu kiều nhìn lại nước mắt ta hòa trong tiếng cười 酒招旗风中萧萧 jiu zhao qi [Dm]feng zhong xiao [G]xiao Nâng chén rượu cờ phấp phới trong gió 剑出鞘恩怨了 jian chu qiao en yuan [F]le Kiếm xuất bao, ân oán tận. 
Ca sỹ: Jay Chou / Châu Kiệt Luân
Capo 3 Xiao peng [G]you, ni shi fou you hen [D]duo wen hao Wei shen [Em]me bie ren zai na kan man hua, Wo que zai [Bm]xue hua hua, dui zhe gang [C]qin shuo hua Bie ren zai [D]wan you xi, wo que kao zai qiang bi bei wo de ABC [G]Wo shuo wo yao yi tai [Bm]da da de fei ji [Em]Wo jue de dao yi tai [G]jiu jiu lu yin ji [Am]Wei shen me, yao ting [D]ma ma de hua Zhang [G]da hou ni jiu hui kai shi dong de zhe zhong hua  [G]Zhang da hou wo [D]kai shi ming bai Wei shen me [Em]wo pao de bi bie ren kuai, fei de bi bie ren gao [G]Jiang lai da jia kan de dou shi [C]wo hua de man hua [D]Da jia chang de dou shi wo xie de ge [G]Ma ma de xin ku [B7]bu rang ni kan jian [Em]wen nuan de shi pu [D]zai ta xin li mian [Am]You kong jiu duo [D]duo wo wo ta de shou [G]Ba shou qian zhe yi qi meng you  [G]Ting [D]ma ma [Em]de hua, [G]bie rang [C]ta shou [D]shang, [G]xiang [D]kuai kuai [Em]zhang [G]da [Am]cai neng [D]bao hu [G]ta [G]Mei [D]li de [Em]bai fa, [G]xing fu [C]zhong fa [D]ya [G]Tian [D]shi de [Em]mo [G]fa, [Am]wen nuan [D]zhong ci [G]xiang  Zai ni de [G]wei lai, yin yue shi ni de [D]wang pai Na wang pai tan ge [Em]lian ai ai wo bu xiang ba ni jiao huai Hai shi [Bm]ting ma ma de hua ba, [C]wan dian zai lian ai ba [D]Wo zhi dao ni wei lai de lu, dang ma bi wo geng qing chu [G]Ni hui kai shi xue qi ta [Bm]tong xue zai shu bao xie dong xie xi [Em]Dan shi wo jian yi ni zui hao xie, [G]ma ma wo hui yong gong du shu [Am]Yong gong du shu, zhe me hui [D]cong wo zui ba shuo chu [G]Bu xiang ni shu suo yi [D]yao jiao ni, yong gong du shu  Ma ma [G]zhi gei ni de mao yi, ni yao [D]hao hao shou zhe [Em]Ying wei mu qin jie dao shi wo hui gao shu ta, wo hai liu zhe [G]Dui le, wo hui yu [C]dao le zou ren fa [D]Suo yi ni ke yi geng tong xue xuan yao du shen wei lai shi ni ba ba Wo zhao bu [G]dao tong nian xie de qing [B7]shu, ni xie wan bu yao song ren [Em]Yin wei guo liang tian ni hui zai [D]cao chang shang jian dao [Am]Ni hui kai shi xi huan shang [D]liu xing ge Yin wei [G]zhang xue you kai shi zhun bei chang wen bie Ting ma ma de hua, bie rang ta shou shang, xiang kuai kuai zhang da cai neng bao hu ta  [G]Ting [D]ma ma [Em]de hua, [G]bie rang [C]ta shou [D]shang, [G]xiang [D]kuai kuai [Em]zhang [G]da [Am]cai neng [D]bao hu [G]ta [G]Mei [D]li de [Em]bai fa, [G]xing fu [C]zhong fa [D]ya [G]Tian [D]shi de [Em]mo [G]fa, [Am]wen nuan [D]zhong ci [G]xiang 
Ca sỹ: Jay Chou / Châu Kiệt Luân
Capo 2 Tone [G ] [C]Wo bu zhi dao wo [D]shen me jiao se? [Bm]Ban yan leng mo qiang [Em]ren zhe cui ruo [C]Nei xin xi ji du shi [D]luo dan bu neng [G]shuo!!! [C]Ni bu zhi dao wo [D]hui zen me xiang [Bm]Fan zheng zhi neng shi qian [Em]ren de li chang [C]Wo zen me ren xin zu [D]dang ni yao de meng [G]xiang.....  Nan dao hui bu [C]qu na cong qian le [D]ma? Nan dao bu neng [Bm]zai dui ni shuo qing [Em]hua? Nan dao shi ni [C]wo zhi jian chu xian shi [D]cha? Nan dao wo men [G]jiu zhe yang cuo guo le ma? Nan dao shi [C]wo hai bu gou hao [D]ma? Wo hao xiang hui [Bm]dao na yi nian de chu [Em]xia Mei you xu [C]jia you ni bu hai [D]pa Lei le jiu hui [G]lai ba...  VERSE 2 [C]Bu tai dong de ni [D]xiang yao shen me? [Bm]Wo neng zuo de hai [Em]sheng xia shen me? [C]Ni ye man man bu qing [D]chu ye hen mi [G]huo [C]Wo de li chang hai [D]shi na me xiang [Bm]Hai qi dai you tian ni [Em]hui dao wo shen pang [C]Wo mei ban fa yi [D]wang zong na me jue [G]qiang...  Nan dao hui bu [C]qu na cong qian le [D]ma? Nan dao bu neng [Bm]zai dui ni shuo qing [Em]hua? Nan dao shi ni [C]wo zhi jian chu xian shi [D]cha? Nan dao wo men [G]jiu zhe yang cuo guo le ma? Nan dao shi [C]wo hai bu gou hao [D]ma? Wo hao xiang hui [Bm]dao na yi nian de chu [Em]xia Mei you xu [C]jia you ni bu hai [D]pa Lei le jiu hui [G]lai ba...  BRIDGE [C]Dang ni mi shi zai yin [D]tian Wu lun he [Bm]shi wo dou wei ni cun [Em]zai Huo xu you [C]tian ni hui fa [D]xian Zhe shou ge [G]hui rang ni ting dao xin suan  Nan dao hui bu [C]qu na cong qian le [D]ma? Nan dao bu neng [Bm]zai dui ni shuo qing [Em]hua? Nan dao shi ni [C]wo zhi jian chu xian shi [D]cha? Nan dao wo men [G]jiu zhe yang cuo guo le ma? Nan dao shi [C]wo hai bu gou hao [D]ma? Wo hao xiang hui [Bm]dao na yi nian de chu [Em]xia Mei you xu [C]jia you ni bu hai [D]pa Wan lei le hui [G]lai ba... 
Ca sỹ: Đông Lai Đông Vãng
[C#m]Daai dei chong saang  liu foot dik tin [G#m ]jai   Chaai [E]bat tau [F#m] siu lim yuet bai  daan gin  sam yau [E ]kwai   [C#m]Yuk  mong gaai tai  mo so dik sam [G#m] gai   Ngo gwat ji hei bei tin [F#m ]chai  si sei [A] bat gwoh yue gwai [B]   Wai kau yat saang [Amaj7 ]mo kwai [Am]  fau wa sam bat [G#m] gin dai   Chin haang [C#m]yik si [F#m ]mo wai jeung ming [G#m] ji ching si jung [C#m ] gei [B] dai [Bm7 E7 ] Mo yan hoh bei [A] hei sai [Am] hon jun mat juen [G#m ] sing fei gaau tai [C#m ] Chin chan sau [F#m] yat fai  chui yan [E] yuen yue  sui ching sai [B ]  [C#m]Daai  dei gwong fai sui chi chung  [G#m]juen gwai   Gam [E ]dui chai [F#m ]koi gwoh luen sai [B] yik sun  sau mang sai [E]   Min [A] gui si hoi chong gei doh sam [G#m] gai chi bei hui yim sik [F#m] hui  ngai jui sam gung gwoh naa dai [B ]  Wai kau yat [Amaj7] saang  mo kwai [Am] fau wa sam  bat [G#m] gin dai [C#m ] Chin haang yik si [F#m ]mo wai jeung ming [G#m ]ji ching si jung [C#m ] gei [Bm7] dai [E7]  Loi nin fei san [A ]juen sai [Am ]ngoh yik mo fooi [G#m ] bat sik yat chai [C#m ]  Wai kau yat saang [Amaj7 ]mo kwai [Am] fau wa sam bat [G#m] gin dai [C#m ] Chin haang yik si [F#m ]mo wai  jeung ming [G#m ]ji  ching si jung [C#m] gei [G]dai   Mo yung gung sam [A] suen gai [Am ]oi han jun [G#m] fa fooi fei fa gwai [C#m ] Loi si bat yuen dai [F#m ]lei hoi bat wong jui  choh [B] wing yiu chin chau [G#m7 ]maan sai [A ]  
Ca sỹ: Hồ Định Hân
Capo 2  [Am]Bào yī bào jiù dàng zuò cóng méiyǒu [Dm]zài yīqǐ [G]Hǎobù hǎo yào jiěshì dōu yǐjīng lái[C]bují [Am]Suànle ba wǒ fùchūguò shèn me méi[Dm]guānxì Wǒ hūlüè [E7]zìjǐ jiù yīnwèi yù[Am]jiàn nǐ  Méi bàn[E7]fǎ hǎo kěpà nàgè [Am]wǒ bù xiàng[C]huà Yīzhí fènbù[Bb]gùshēn shì wǒ [G]tài shǎ  Shuōbushàng ài bié shuō[F]huǎng jiù [G]yīdiǎn xǐ[C]huān Shuōbushàng hèn bié jiū[F]chán bié [G]zhuāng zuò gǎn[C]tàn Jiù dàng zuò wǒ tài má[F]fan bù tíng ràng zìjǐ [G]shòushāng Wǒ gàosù wǒ zì[Am]jǐ gǎnqíng jiùshì zhè[F]yàng Zěn[Fm6]me yī bù xiǎoxīn tài fēng[C]kuáng  [Am]Bào yī bào zài hǎohǎo juéwù bùnéng [Dm]chángjiǔ [G]Hǎobù hǎo yǒu kuīqiàn wǒmen dōu bié [C]zhuījiù [Am]Suànle ba wǒ fùchū zài duō dōu bù [Dm]zúgòu Wǒ zhōngyú dé[E7]jiù wǒ bùxiǎng zài [Am]xiànchǒu  Méi bàn[E7]fǎ bù hǎo ma dàjiā [Am]dōu bù liú [C]xià Yīzhí miǎnqiáng [Dm]xiāngchǔ zǒng huì [G]lèi kuǎ  Shuōbushàng ài bié shuō[F]huǎng jiù [G]yīdiǎn xǐ[C]huān Shuōbushàng hèn bié jiū[F]chán bié [G]zhuāng zuò gǎn[C]tàn Jiù dàng zuò wǒ tài má[F]fan bù tíng ràng zìjǐ [G]shòushāng Wǒ gàosù wǒ zì[Am]jǐ gǎnqíng jiùshì zhè[F]yàng Zěn[Fm6]me yī bù xiǎoxīn tài fēng[C]kuáng  [F]Bié hòuhuǐ jiùsuàn cuòguò [G]Zài yǐhòu nǐ shào bùmiǎn xiǎngqǐ [C]wǒ oh [G]oh Hái suàn [Am]bùcuò [G ] Dāng [Dm]wǒ bùzài nǐ huì bù huì nánguò Nǐ [G]gòu bùgòu wǒ zhèyàng sǎtuō  Shuōbushàng ài bié shuō[F]huǎng jiù [G]yīdiǎn xǐ[C]huān Shuōbushàng hèn bié jiū[F]chán bié [G]zhuāng zuò gǎn[C]tàn Jiāng yīqiè dōu tǐliàng jiāng yīqiè dōu yuán[F]liàng Wǒ chángshì zhǎo dá[G]'àn ér dá'àn hěn jiǎn[Am]dān [Dm ]Jiǎndān dé hěn yíhàn Yīn wéi [F]chéngzhǎng wǒmen [Fm6]bī bùdéyǐ yào xí[C]guàn Yīn wéi [F]chéngzhǎng wǒmen hū ěr jiān [G]...shuō sàn jiù [C]sàn 
Ca sỹ: Viên Á Duy (袁娅维)
Capo 1 [C]nǐ shuō wǒ de yǎnjīng [G]xiàng liúxīng [F]yuánlái yínhé [G]yě huì [C]yǒu lèi dī bèi yǐn[F]lì xīyǐn gǎi[C]biàn guǐjī ránhòu [Dm]xiāoshī hēiyè [G]lǐ [C]yī kē yī kē liúxīng [G]zhǎ yǎnjīng [F]duō xiǎng yǒngyuǎn [G]tíng [C]zài nǐ huái lǐ zǒng kě[F]xí shíjiān tā [C]bùjīngyì tōu[Dm]tōu ràng rén shāng[G]xīn  [C]yǔzhòu jiān wéixiǎo chén'[G]āi kēlì [F]yě néng fǎnshè [G]tàiyáng [C]de guāngyǐng gēnsuí [F]liúxīng qún jiǎo[C]bù qīng qīng zhǐ wèi [Dm]huàguò nǐ tóu[G]dǐng [C]fēixíngguò jǐ guāng nián [G]de jùlí [F]cái kěyǐ zài[G]cì hé [C]nǐ xiāngyù yèkōng [F]de shēngyīn nǐ [C]zǐxì tīng nàxiē [Dm]wéiruò de hū[G]xī  [C]yīgè yòu yīgè de [G]xiǎo liúxīng [Am]tāmen dōu yīnwèi shéi [Em]ér shāngxīn nǐ [F]zǒng xiǎng kàn [G]qīng ài[Em]qíng de yù[Am]yì mídǐ [Dm]yòu shìgè mí [G]tí  [C]yī kē yòu yī kē de [G]xiǎo liúxīng [Am]nǐ bù huì zhīdào tā [Em]de xìngmíng hào[F]hàn de shìj[G]iè lǐ zhè [Em]zhuǎnshùn de [Am]guāngjǐng nǐ [Dm]què bì [G]shàng yǎn[C]jīng  
Ca sỹ: Ngô Ánh Khiết , Uông Tô Lang
[Am]Mén qián lǎo shù [C]zhǎng xīn [D]yá [F]Yuàn lǐ [G]kū mù [C]yòu kāi huā [F]Bàn shēng [G]cún le [Am]hǎo duō huà [Dm]Cáng jìn le [G]mǎn tóu bái [Am]fā  [Am]Jì yì zhōng de [C]xiǎo jiǎo [D]yā [F]Ròu dū [G]dū de [C]xiǎo zuǐ bā [F]Yī shēng [G]bǎ ài [Am]jiāo gěi tā [Dm]Zhī wéi nà [Em]yī shēng bà [Am]mā  Shí jiān dōu qù [F]nǎ ér le [G]Hái méi hǎo hǎo gǎn shòu [Em]nián qīng jiù lǎo [Am]le Shēng ér [Dm]yǎng nǚ yī [G]bèi zǐ Mǎn nǎo zǐ [C]dōu shì hái zǐ kū le xiào [E7]le  Shí jiān dōu qù [F]nǎ ér le [G]hái méi hǎo hǎo kàn kàn [Em]nǐ yǎn jīng jiù huā [Am]le Chái mǐ [Dm]yóu yán bàn [G]bèi zǐ zhuǎn yǎn jiù [C]zhī shèng xià [E7]Mǎn liǎn de zhòu [Am]wén le 
Ca sỹ: Bella Yao / Diêu Bối Na
xiang [E]na shi de chu jian feng chui guo [B]fa shao ni de [C#m]lian wan wan [A]de xiao yan lian kong [B]qi dou hen [E]tian xiang [A]na shi de dong [B]tian piao luo de [G#m]xue luo zai ni [C#m]de jian xiao xin [F#m]yi yi de he [B]hu hai zi qi [E]de xi yue  [A]ni shi wo suo [B]you de shao nu qing [G#m]huai he xin zhi suo [C#m]xiang [F#m]ni shi wo zui [B]mei hao de xin [E]yang [E7 ] [A]yuan ni xian yi [B]nu ma [G#m]yi sheng rong [C#m]guang [F#m]bu ju wei lai [A]bu nian guo [B]wang  na [A]bao yu hou de xiong [B]yong hui [G#m]yong you zui mei de cai [C#m]hong na [F#m]nu li de bei hou jian [A]chi zhe ni meng xiang [B]de chong dong na [A]xin shi de yong [B]dong dai [G#m]zhe chi zi zui chu de [C#m]guang rong na [F#m]xiao rong de xin tong zhi [A]you wo men neng dong ni [B]biao mian de [E]cong rong  xiang [E]na shi de shao nian guang dian zhui [B]xing chen ni yan [C#m]jian wen rou [A]de xiao lian zhi [B]yi yan bian lun [E]xian xiang [A]na shi de xin [B]yuan shi pei ni [G#m]ao guo hei ye bu [C#m]gu dan yun chu [F#m]po xiao de can [B]lan yi lu yu [E]ni xiang ban  [A]ni shi wo meng [B]jing zhong chu bu ke ji [G#m]you bian bu xing [C#m]guang [F#m]ni shi wo zui [B]yong heng de nian [E]xiang [A]dai ni lie yan [B]fan hua [G#m]hui shou xiang [C#m]wang [F#m]yong ji chu xin [A]yong yuan chi [B]kuang  na [A]bao yu hou de xiong [B]yong hui [G#m]yong you zui mei de cai [C#m]hong na [F#m]nu li de bei hou jian [A]chi zhe ni meng xiang [B]de chong dong na [A]xin shi de yong [B]dong dai [G#m]zhe chi zi zui chu de [C#m]guang rong na [F#m]xiao rong de xin tong zhi [A]you wo men neng dong ni [B]biao mian de [E]cong rong  [A]ke yan ke tian de [B]shao nian qi gai [G#m]shuang shou zong shi [C#m]ai cha kou dai chang [F#m]zhe nu hai de fen se [B]nan hai ye [A]you da yi shu jia de [B]zi tai [A]yu jian ni shi zui [B]mei de yi wai [G#m]chen mi meng zhong bu [C#m]xiang xing lai [F#m]let me say the words [A]show my love to you [B]foreverin my [E]heart 
Ca sỹ: Nông Đường Tỷ Tỷ
Capo 1 1.How are [G]you? It has been [D]a long time [Em]I hope that you are doing [Bm]fine It’s [C]you that I miss [Bm]all this [Em]while Feels [Am]like a never ending [D]trial I was [G]wrong, thought that I [D]gave my all [Em]We could have been something [Bm]more And [C]now, starting to [Bm]rea[Em]lise You've [Am]kept your heart but [D]I’ve lost [G]mine  I wish that I could [G]hold you close, with my tears, [D]through the night No one else but [Em]you are mine, I am yours, [Bm]by your side Where are you [C]now? I wanna [G]know Some things were [Am]meant to stay in my [D]soul I just wanna be [G]by your side, talk to you, [D]say goodnight Sometimes there’s no [Em]second chance in this life [Bm]can’t rewind The love we [C]knew when you once [G]loved me too I [Am]can't undo the things I’ve [D]done How are you [G]now?  2.Heaven [G]knows, I’m slowly [D]breaking down [Em]All alone without a [Bm]sound Your [C]lips, all that I [Bm]need right [Em]now For [Am]you I’ll walk a million [D]miles  I wish that I could [G]hold you close, with my tears, [D]through the night No one else but [Em]you are mine, I am yours, [Bm]by your side Where are you [C]now? I wanna [G]know Some things were [Am]meant to stay in my [D]soul I just wanna be [G]by your side, talk to you, [D]say goodnight Sometimes there’s no [Em]second chance in this life [Bm]can’t rewind The love we [C]knew when you once [G]loved me too I [Am]can't undo the things I’ve [D]done How are you [G]now?  
Ca sỹ: Scarlet Avenue
Capo 2 [Em]Shēngmìng zhòng hé nǐ ǒurán [Bm]de xiāngféng ràng wǒ [C]zǒuchūle jì[D]mò de wéi[G]chéng [Em]méiyǒu rèliè dì hǎishì[Bm]shānméng wǒmen què xiāngxìn ài néng chuānyuè [Bm]shíkōng  [Em]rén hǎilǐ wǒmen jǐn jǐn [Bm]de xiāng yōng bǐcǐ [C]wēnnuǎnle wǔ[D]yè de hán [G]mèng [Em]jiùsuàn yǐhòu huì gèzì [Bm]qǐchéng wǒmen [C]de chóngféng yǐ[Bm]rán bù zài kě[Em]néng  nǐ de yī[C]shēng wǒ zhǐ jiè yī [D]chéng zǒuguò zhè [Bm]chéng yěxǔ huì biàn dé mò[Em]shēng wǒ shì nǐ de céng[C]jīng nǐ shì wǒ de yǒn[Bm]ghéng cā jiān érguò chán [Am]zhùle xiāngsī de [B7]téng  nǐ de yī[C]shēng wǒ zhǐ jiè yī [D]chéng zǒuguò zhè [Bm]chéng yěxǔ huì biàn dé mò[Em]shēng jìrán méiyǒu yuē[C]dìng yě bùbì wèi shuí [Bm]děng biàn zuò lùrén de [Am]wǒmen shǒuzhù [Bm]jìyì de [Em]chéng 
Ca sỹ: Lãnh Mạc